Tylko od 1 września policjanci powiatu krośnieńskiego otrzymali 6 zgłoszeń dotyczących przywłaszczenia rzeczy. Przedmiotem zainteresowania są telefony komórkowe, portfele, czy też saszetki.

Tylko od początku września br. policjanci powiatu krośnieńskiego przyjęli sześć zgłoszeń w których pokrzywdzeni informowali o stracie telefonu komórkowego, portfela czy też saszetki z zawartością. Bardzo często starta wynikała z roztargnienia i nie zachowania należytej ostrożności. Nie zmienia to jednak faktu, iż znalazca nie powinien traktować znalezionej rzeczy jak swojej. Jeśli tak postąpi, musi się liczyć z konsekwencjami. Co zatem należy zrobić?

Zgodnie z Ustawą o rzeczach znalezionych

art.4.1.Kto znalazł rzecz i zna osobę uprawnioną o jej odbioru oraz jej miejsce pobytu, niezwłocznie zawiadamia ją o znalezieniu rzeczy i wzywa do jej odbioru.

art.5. 1. Kto znalazł rzecz i nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy (właściwy starosta).

art.21.1.W przypadku znalezienia pieniędzy, właściwy starosta sporządza ich opis zawierający liczbę banknotów lub monet, a także ich waluty i nominały. Po sporządzeniu opisu właściwy starosta wpłaca znalezione pieniądze na rachunek bankowy sum depozytowych.

Odpowiedzialność karna - W przypadku, gdy znalazca nie ma zamiaru oddania rzeczy, musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi:

Art.284 Kodeksu Karnego – Przywłaszczenie

§1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§2. Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§3. W wypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej, sprawca
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§4. Jeżeli przywłaszczenie nastąpiło na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art.119. Kodeksu Wykroczeń - Kradzież lub przywłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej

§1. Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§2. Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne.

§3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 dopuścił się go na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.

§4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1, można orzec obowiązek zapłaty równowartości ukradzionego lub przywłaszczonego mienia, jeżeli szkoda nie została naprawiona.

Źródło: Lubuska Policja