Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. ogłasza nabór kandydatów na członków Gorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na III kadencję, reprezentujących organizacje pozarządowe.

Kandydatów na członków Rady, przedstawicieli organizacji pozarządowych, należy zgłaszać w terminie do 02 listopada 2018 r. (decyduje data wpływu) na załączonym formularzu. Do zgłoszenia należy dołączyć:

1)  rekomendacje co najmniej trzech organizacji pozarządowych, działających na terenie miasta Gorzowa Wlkp., z wyłączeniem organizacji zgłaszającej kandydata;

2) aktualny odpis z rejestru bądź ewidencji lub inny dokument, który potwierdza status prawny organizacji oraz wskazuje na sposób reprezentacji i osoby właściwe do jej reprezentacji lub wskazanie prawnie określonego powszechnie dostępnego miejsca publikacji ww. danych.

Każdy z kandydatów do Rady powinien być zgłoszony przez co najmniej jedną organizację pozarządową spośród swoich członków, prowadzącą działalność na terenie miasta Gorzowa Wlkp. przez okres co najmniej jednego roku. Jedna organizacja pozarządowa nie może zgłosić więcej niż jednego kandydata.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonego naboru w załączonym ogłoszeniu.

Formularz zgłoszeniowy i ogłoszenie o naborze dostępne
TUTAJ
 
Źródło: Gorzów-Przystań