We wrześniu br. lubuskie gminy wypłaciły prawie 99 tys. świadczeń wychowawczych na kwotę ponad 49 mln zł.

Średniomiesięcznie świadczenie przysługuje dla 100,2 tys. dzieci (w tym ujęto również dzieci w pieczy zastępczej). Wsparciem zostało objętych 65.811 lubuskich rodzin. Prawie 40 tys. rodzin pobrało świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko. Wśród tych rodzin dominują rodziny, w których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 400 zł (48%).

Najwięcej lubuskich rodzin pobiera świadczenie wychowawcze na jedno dziecko – stanowią one 63,5% rodzin korzystających z programu „Rodzina 500plus”. Ogółem 155 rodzin pobiera świadczenia wychowawcze na sześcioro i więcej dzieci. W gminie średnio przypada 1,5 świadczenia na rodzinę.

W województwie lubuskim we wrześniu br złożono 716 nowych wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego na trwający wówczas okres świadczeniowy. W porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba nowych wniosków we wrześniu zmalała o 20%. Większość dokumentów (80%) składana była w wersji papierowej. We wrześniu  wpłynęło także 8.270 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018.

We wrześniu br zanotowano 76 przypadków zmiany formy wypłaty świadczenia wychowawczego (z tego 55 przekazane w formie rzeczowej, zaś 21 w formie opłacenia usług).

Na koniec września realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zajmuje się 328 osób, z tego 130 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (w przeliczeniu na etaty).

Od 1 kwietnia 2016r. do 30 września 2017r. na realizację Programu „Rodzina 500plus”, do lubuskich gmin przekazano ogółem ponad 882 mln zł.

Źródło: Lubuski Urząd Wojewódzki